Domů / Novinky / Soutěžte o zájezd na závody F1 se stroji MH
Kategorie
Výrobci
Odběr novinek

Soutěžte o zájezd na závody F1 se stroji MH

Nilfisk centrum Zapad - Soutěžte o zájezd na závody F1 se stroji MH    Vyhrajte zájezd na Grand Prix Belgie nebo Maďarska nebo Itálie s prémiovou řadou výkonných horkovodních tlakovek MH6 a MH7.

JAK NA TO?

- jednoduše si kupte stroj MH6 - ZDE, nebo MH7 - ZDE  za AKČNÍ CENU v našem eShopu v termínu akce (22.března až 31. května)
- budete automaticky zařazeni do slosování
- cenou je zájezd na GP Belgie nebo Maďarska nebo Itálie (dle dostupnosti pro diváky v rámci aktuální pandemické situace)
- v ceně je vstupenka, doprava a ubytování

- výherce bude vylosován do 30. 6.

 

 

PŘEMÝŠLÍTE PROČ SI POŘÍDIT STROJ MH6 ČI MH7?

MOŽNÁ VÁM POMŮŽE TOTO VIDEO:

 

 

Pravidla soutěže Built for speed

společnosti Nilfisk s.r.o.

I. Obecná ustanovení

1) Soutěž pořádá společnost Nilfisk s.r.o. se sídlem Do Čertous 2658/1, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, IČO: 48589756, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 18291 (dále jen „organizátor“).

2) Organizátor vyhlašuje tuto soutěž na podporu prodeje a za účelem budování povědomí o značce Nilfisk.

3) Účastníkem soutěže se stává každý účastník, který akceptuje pravidla soutěže, splňuje tyto podmínky a nakoupí stroj Nilfisk MH 6 nebo MH 7. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.

4) Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky nebo Slovenské republiky. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora, autorizovaných dealerů Nilfisk a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem společnosti, nebo osoba jim blízká, výhra nebude předána. Stejně tak výhra nebude předána v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Taková výhra nebude předána a propadá ve prospěch organizátora soutěže.

5) Soutěžící se může zapojit do soutěže pouze jednou, přičemž identifikátorem soutěžícího je název společnosti, jméno osoby, která daný stroj koupila. Vyhrát v soutěži tak může také pouze jednou.

6) Organizátor nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat.

7) Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.

8) Pravidla soutěže jsou uveřejněna na webové stránce https://www.nilfisk.com/cs-cz/. Každý účastník soutěže je povinen se seznámit s těmito pravidly, která se pro něj účastí v soutěži stávají závaznými. Organizátor soutěže je oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla, vyžadují-li si to okolnosti konání soutěže. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně, formou dodatku k těmto pravidlům, a zveřejněno na webové stránce organizátora v sekci Novinky a články.

II. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

1) Účastník soutěže poskytuje nákupem stroje Nilfisk MH 6 nebo MH 7 organizátorovi výslovný souhlas s tím, aby organizátor soutěže zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, název společnosti, email) ve své marketingové databázi a databázích všech zpracovatelů této databáze za účelem nabízení obchodu a služeb. Údaje budou uloženy a zpracovány organizátorem po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování, nejdéle však do doby odvolání souhlasu.

2) Organizátor soutěže tímto informuje každého účastníka soutěže, který poskytl v soutěži svoje osobní údaje ke zpracování dle předchozího odstavce, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), tj.

zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán na adrese sídla organizátora.

3) Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že organizátor soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno a příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech organizátora soutěže v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže (zejména výherce v souvislosti s čerpáním výhry), a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

III. Mechanismus soutěže

1) Soutěž bude probíhat vždy v období od 22. března do 31. května 2021.

2) Vstup do soutěže je automatický, nákupem stroje Nilfisk MH 6 nebo MH 7 u společnosti Nilfisk s.r.o. nebo autorizovaných dealerů Nilfisk.

3) 1 výherce bude vylosován do 30. 6. 2021 v prostorách společnosti Nilfisk s.r.o.

IV. Výhry a jejich předání

1) Výhra v soutěži – účast na Grand Prix na Grand Prix Belgie nebo Grand Prix Itálie nebo Grand Prix Maďarska (balíček obsahuje: vstupenku pro 1 osobu + ubytování pro jednoho + dopravu z Prahy). Finální místo bude vybráno dle aktuální epidemiologické situace a možnosti účasti diváků na závodech.

2) Výherce bude informován o výhře osobně zástupcem společnosti Nilfisk s.r.o..

3) Výhra bude výherci předána buď v sídle organizátora nebo budou potřebné vouchery zaslány emailem na výhercem uvedenou emailovou adresu.

4) Výhra není soudně vymahatelná. Pořadatel je oprávněn soutěž kdykoli změnit, zrušit či upravit její pravidla.

5) Výsledky soutěže jsou konečné bez možnosti odvolání. Výhra v soutěži představuje dobrovolné jednostranné plnění organizátora, ke kterému by jinak nebyl povinen, nelze výhry v soutěži ani účast v soutěži vymáhat právní cestou, ani nelze po organizátorovi či osobách, se kterými organizátor při zajištění a organizaci soutěže spolupracuje, požadovat či vymáhat alternativní plnění. Výhru nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani vyměňovat za jiné nepeněžité plnění. Reklamace výhry je vyloučena.

6) Organizátor nenese jakoukoliv odpovědnost za případné škody způsobené účastníkům s účastí v soutěži či s užíváním výher.