Domů / Obchodní podmínky a reklamační řád
Výrobci
Odběr novinek

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky

Informace ke smlouvám uzavíraným distančním způsobem a smluv uzavíraných mimo obchodní prostory firmy Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o. z roku 2017


I. Všeobecná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky společnosti Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o., (dále jen Obchodní podmínky), upravují práva a povinnosti mezi společností Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o., se sídlem Purkyňova 224, 261 01 Příbram III, IČ: 616 81 296, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 36372 (dále jen „prodávající“), na straně jedné a kupujícími na straně druhé při koupi zboží.

2. Práva a povinnosti neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku – zákon č. 89/2012 Sb. (dále jen NOZ) a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

3. Tyto Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti:

a) pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako podnikatelé (§ 420 a násl. NOZ), dále též kupující podnikatel(é). Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

b) pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako spotřebitelé (§ 419 NOZ) dále též kupující spotřebitel(é). Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná. Smlouvy podle těchto Obchodních podmínek mohou být zejména smlouva kupní a smlouva o dílo.    

4. Pokud tyto Obchodní podmínky upravují některá práva společně a shodně pro kupujícího spotřebitele i kupujícího podnikatele, jsou kupující podnikatel i kupující spotřebitel shodně označováni jako „kupující“.

5. Tyto Obchodní podmínky jsou zveřejněny na internetových stránkách prodávajícího www.nilfisk-zapad.cz (E-shop), kde má kupující možnost se s nimi seznámit před uzavřením smlouvy.

6. Informace ke smlouvám uzavíraných se spotřebitelem (§ 1811, odst. 2/ NOZ), informace ke smlouvám uzavíraných mimo obchodní prostory a distančním způsobem (§ 1820, odst. 2/ NOZ) jsou uvedeny rovněž na stránkách prodávajícího uvedených v odstavci 5 tohoto článku těchto Obchodních podmínek.

7. V případě objednání zboží kupujícím kupující zasláním objednávky prodávajícímu stvrzuje, že se před podpisem objednávky seznámil s Informacemi uvedenými v odstavci 6 tohoto článku těchto Obchodních podmínek, jakož i s těmito Obchodními podmínkami jako celek.

8. Tyto Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím od okamžiku uzavření kupní smlouvy.

9. Smlouva je uzavírána v českém nebo slovenském jazyce, v jiném jazyce jen za předpokladu, že tomu nebrání okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, přičemž platí, že prodávající si vyhrazuje právo, aby kupující zajistil překlad objednávky, resp. smlouvy do českého nebo slovenského jazyka.

10. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění, považuje se za důvěrnou a bez souhlasu obou smluvních stran není přístupná třetím stranám.

II. Objednávka zboží a uzavření smlouvy

1. Prodávající podává, v souladu s článkem I. odst. 6 těchto Obchodních podmínek, informace na svých webových stránkách kupujícímu spotřebiteli před uzavřením smlouvy.

2. Prodávající podává kupujícím informace o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu použití a údržby výrobků, jakož i o jejích aktuálních cenách. Je-li to potřebné, s ohledem na povahu výrobku, zajišťuje prodávající informace v technických a bezpečnostních listech v písemné formě nebo na internetu. Nabízené zboží odpovídá popisu uvedenému u nabízeného zboží.

3. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k objednání konkrétního zboží a k uzavření smlouvy jsou uvedeny a vysvětleny na webové stránce našeho internetového obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto informace jsou zobrazeny na webové stránce internetového obchodu (viz článek I. odst. 5 těchto Obchodních podmínek) a kupujícímu je umožněno konkrétní proces uzavírání smlouvy reprodukovat a archivovat.

4. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednavatel používá. Prodávající je oprávněn oslovovat zákazníky v rámci marketingových průzkumů a akcí v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

5. Obchodovat a uzavírat kupní smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku mohou pouze osoby, které jsou k takovým právním jednáním způsobilé.

6. Kupní smlouvu mohou za nezletilého uzavřít pouze jeho zákonní zástupci. Zákonní zástupci odpovídají za škody vzniklé prodávajícímu jednáním nezletilých dle příslušných ustanovení NOZ
(§ 2920 a násl. NOZ).

7. Nezletilí mohou uzavírat kupní smlouvu pouze v rozsahu jejich rozumové a volní vyspělosti nezletilého daného věku ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen NOZ).

8. Minimální náležitosti objednávky jsou:

a) identifikace kupujícího spotřebitele (jméno, příjmení, datum narození, bydliště), při telefonické objednávce číslo telefonu a e-mailovou adresu,

b) identifikace kupujícího podnikatele, u fyzické osoby (jméno, příjmení, případně dovětek označující firmu fyzické osoby, IČ, sídlo), u právnické osoby (obchodní firma, IČ, sídlo), při telefonické objednávce číslo telefonu a e-mailovou adresu,

c) předmět kupní ceny dostatečně identifikovaný kupujícím dle nabídky prodávajícího na webu internetového obchodu,

d) způsob a místo dodání zboží,

e) dodací lhůta.

9. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu v objednávce, že adresa dodání zboží je odlišná od adresy, na kterou je vystavován daňový doklad (faktura nebo proforma faktura).

10. Kupující podnikatel může objednat zboží prostřednictvím osoby, která je oprávněná za podnikatele jednat v souladu s platnou právní úpravou, kdy své oprávnění jednat je povinna dotyčná jednající osoba doložit příslušným způsobem. V případě překročení oprávnění jednající osoby je kupující podnikatel zavázán z toho jednání, pokud prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co se o právním jednání takové osoby dozvěděl, nesdělil, že s ním nesouhlasí.

11. Při telefonické objednávce je prodávající oprávněn ověřit si zpětným telefonátem, zda udané číslo kupujícího je v souladu s poskytnutou informací kupujícím.

12. Objednávka kupujícího je závazná pro obě strany okamžikem jejího potvrzení prodávajícím.

13. V případě úplného zrušení smlouvy kupujícím podnikatelem může prodávající po kupujícím podnikateli požadovat smluvní pokutu (storno poplatek) ve výši 10 % z ceny zboží. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok prodávajícího na náhradu případně vzniklé škody.  

14. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem může být rovněž uzavřena faktickým přijetím objednaného zboží kupujícím podnikatelem od prodávajícího. I v tomto případě platí, že součástí kupní smlouvy jsou rovněž tyto Obchodní podmínky, s čímž kupující podnikatel výslovně souhlasí s tím, že zboží od prodávajícího fakticky převzal.

15. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem může být uzavřena obdobně jak je uvedeno v odstavci 14 tohoto článku těchto Obchodních podmínek s tím, že pro něj navíc platí ujednání dle těchto Obchodních podmínek a NOZ, které se týkají uzavření smluv s kupujícími spotřebiteli. Součástí smlouvy je i formulář pro odstoupení od smlouvy (§1856 NOZ), který tvoří přílohu těchto Obchodních podmínek.

16. Kupující mohou vedle internetového obchodu platně objednat zboží a uzavřít kupní smlouvu i v prodejně v sídle prodávajícího. Objednávky lze činit přímo prostřednictvím internetového obchodu (E-shop), telefonicky, e-mailem, faxem nebo písemně. Jakákoliv výše zmíněná forma objednávky je závazná ode dne jejího doručení prodávajícímu.

17. Kupující musí v objednávce uvést minimální náležitosti uvedené v odstavci 8 tohoto článku těchto Obchodních podmínek, jinak je objednávka považována za nicotné právní jednání.
 

III. Ceníky a ceny zboží

1. Aktuální ceny zboží jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího (viz článek I., odstavec 5 těchto Obchodních podmínek). POKUD JE U ZBOŽÍ UVEDENA CENA 0 Kč,-znamená to, že cena prozatím nebyla stanovena. Cena bude teprve vypočtena a tato zaslána zákazníkovi k potvrzení. V žádném případě to neznamená, že zboží je možné zakoupit za 0,- Kč! Může se například jednat o zboží jež vyžaduje konfiguraci.

2. Prodávající je oprávněn ceny na webu aktualizovat s ohledem na situaci na trhu, na změny zákonných podmínek, změny dodacích podmínek dodavatelů atp.

3. Jako cena při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená v ceníku v den uzavření kupní smlouvy. Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit.

4. Kupující má možnost se před zasláním objednávky seznámit s tím, po jakou dobu zůstává nabídka a cena v platnosti.

5. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není na skladě, může být požadována úhrada zálohy. Pokud nebude objednané zboží kupujícím odebráno, bude vrácení zálohy poníženo o storno poplatek ve výši 25 % ceny zboží.

6. Cena zboží nezahrnuje žádné montážní služby, ani jiné služby související s dodáním zboží.

IV. Nenaskladněné zboží, nemožnost plnění, změna ceny

1. Zboží, které bylo uvedeno v nabídce prodávajícího s informací, že není dostupné skladem v okamžiku doručení objednávky kupujícího prodávajícímu, označujeme jako “nenaskladněné zboží“. V tomto případě vzniká kupní smlouva doručením potvrzením objednávky ze strany prodávajícího s uvedením lhůty pro dodání zboží. V případě, že prodávající zjistí, že dodací lhůtu nedodrží, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit kupujícímu s uvedením náhradní lhůty plnění. Kupující má v takovém případě právo od smlouvy odstoupit.

2. Pokud prodávající zjistí, že dodavatel dodávku zboží nepotvrdí v náhradní lhůtě nebo vůbec, je povinen tuto skutečnost oznámit kupujícímu. Pokud nelze potvrdit objednávku ani v náhradní lhůtě smlouva se ruší doručením oznámení prodávajícího kupujícího o tom, že zboží nelze dodat z důvodu na straně jeho dodavatelů. Může se jednat o situaci, kdy objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný prodávajícímu, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího.

3. Doručením objednávky kupujícího prodávajícímu dochází k okamžité fyzické blokaci zboží dle dané objednávky, které má prodávající skladem. V případě, že kupující objednává “nenaskladněné zboží” (viz odstavec 1 tohoto článku těchto Obchodních podmínek) a v mezidobí od doručení objednávky do jejího vyřízení dojde k výrazné změně kupní ceny, za kterou prodávající získává toto zboží od svých dodavatelů, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně kupujícímu. V takovém případě nadále smluvní strany postupují podle odstavce 2 tohoto článku těchto Obchodních podmínek.

V. Dodací lhůty

1. Zboží, které má prodávající k dispozici na skladě, je k vyzvednutí na prodejnách prodávajícího do druhého dne, případně je termín odběru zboží stanoven na základě jiné dohody mezi prodávajícím a kupujícím.

2. Pokud není možné zboží dle objednávky kupujícího dodat do druhého dne, sdělí toto prodávající kupujícímu do druhého pracovního dne po obdržení objednávky spolu s termínem dodání. Pokud kupující odmítne dodání zboží v termínu uvedeném ve sdělení prodávajícího, je povinen tuto skutečnost oznámit prodávajícímu nejpozději následující pracovní den. V takovém případě se objednávka, resp. smlouva ruší doručením nesouhlasu kupujícího se změnou termínu prodávajícímu, pokud tento nesouhlas bude doručen prodávajícímu před odesláním zboží.

3. Pokud kupující požaduje pozdější den dodání zboží, než který uvádí prodávající u nabízeného zboží, je kupující povinen uvést toto v objednávce. V případě, že kupující tak neučiní, odpovídá za škody prodávajícímu spojené s případným nepřevzetím či nedodáním zboží ve stanoveném či dohodnutém termínu dodání.  

4. V případě dodání zboží prodávajícím kupujícímu prostřednictvím přepravce se lhůta dodání prodlužuje o jeden pracovní den potřebný k zabalení a expedici zboží a dobu dopravy zboží ke kupujícímu. Prodávající neručí kupujícímu za škodu způsobenou zpožděním dodání zboží, které vzniklo plně vinou přepravce.

VI. Místo dodání, ceny poštovného, balného a dopravy

1. Způsob dodání zboží záleží na volbě kupujícího, kdy kupující uvede způsob dodání zboží v objednávce. Není-li způsob a místo dodání zboží uvedeno zákazníkem v objednávce, je objednávka považována za nicotnou.

2. Kupující si může zboží vyzvednout v termínu dodání osobním odběrem v prodejně prodávajícího v Plzni, na adrese Vltavínová 1334/3, PSČ 32600 nebo na základě písemné dohody v dalších provozovnách prodávajícího. Převzetí zboží osobně musí být vždy písemně potvrzeno.

3. Zboží je možno dodat prostřednictvím přepravce (Česká pošta, PPL, TOPtrans,...) na dobírku.

4. Cena poštovného každé jedné objednávky (bez ohledu na množství zboží) prostřednictvím internetového obchodu je při zasílání po České Republice 135,- Kč. Při objednání zboží dobírkovým způsobem je příplatek 100,- Kč.

5. Poštovné je splatné spolu s úhradou kupní ceny za zboží při dodání zboží, není-li dohodnuto jinak. U všech výše uvedených způsobů dopravy platí, že jsou realizovány pouze ve všední den. Při objednávkách založených v sobotu, v neděli nebo ve státní svátek, bude objednávka přijata následující pracovní den.

6. Zboží dodávané prostřednictvím přepravce je vždy prodávajícím zabaleno do ochranných obalů tak, aby se předešlo poškození zboží. Ochranné obaly užité pro přepravu zboží jsou určeny k jednorázovému užití a jsou nevratné.

7. Při přebírání balíku je důležité věnovat zvýšenou pozornost povrchu kartonu, ochranné pásce a jakýmkoli třeba drobným porušením a trhlinám. Pokud se vyskytnou jakékoliv deformace, trhlinky, trvejte na sepsání reklamačního protokolu s řidičem nebo pracovníkem pošty.

8. V případě odmítnutí převzetí zboží zaslaného prostřednictvím přepravce na základě platné objednávky potvrzené prodávajícím z jiných než zákonných důvodů je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat náhradu škody, která bude prodávajícímu způsobena.

9. V případě, že kupující si nevyzvedne objednané zboží na prodejně prodávajícího v dohodnutém ani nově stanoveném termínu, může prodávající od smlouvy odstoupit třetí den po uplynutí náhradního termínu pro převzetí zboží, který prodávající kupujícímu sdělí.

10. Po dobu prodlení kupujícího podnikatele s převzetím zboží na prodejně či nepřevzetím od přepravce, přechází na něj nebezpečí škody, ztráty či zničení věci. Kupující podnikatel je povinen prohlédnout zboží podle možností, co nejdříve po převzetí zboží, nejdéle však do 24 hodin od převzetí.

11. Prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli za to, že zboží má v okamžiku převzetí vlastnosti dohodnuté v uzavřené kupní smlouvě, tedy že je bez vad, jinak má kupující spotřebitel právo zboží reklamovat, případně učinit další kroky k ochraně svých práv. Po dobu prodlení kupujícího spotřebitele s převzetím zboží na prodejně či nepřevzetím od přepravce, přechází na něj nebezpečí škody, ztráty či zničení věci.

VII. Platební podmínky

1. Kupní cenu za dodávané zboží je možno, dle volby kupujícího, zaplatit hotově při převzetí zboží v prodejně prodávajícího nebo bezhotovostním převodem předem na základě zálohového vyúčtování (proforma faktury), které vystaví prodávající kupujícímu na základě žádosti kupujícího. Dále nabízí prodávající možnost uhradit zboží platební kartou, a to jak na E-shopu, tak přímo na prodejně v Plzni. Státním institucím, příspěvkovým organizacím a organizacím založeným samosprávnými celky lze po předchozí dohodě poskytnout splatnost vystavených daňových dokladů na úhradu kupní ceny v délce 14 dnů od odeslání faktury.

2. Změna fakturační adresy na již vystavený daňový doklad (faktura) je možná na základě žádosti kupujícího za poplatek 60,- Kč, který slouží k úhradě vícenákladů spojených s tímto úkonem, kdy v případě žádosti kupujícího o zaslání takto opravené faktury poštou po České Republice bude účtován kupujícímu poplatek 30,- Kč jako náhrada za poštovné a náklady spojené s odesláním.

VIII. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy kupujícím spotřebitelem:

a) Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím komunikačních prostředků (např. telefon, fax, e-mail, e-shop) má kupující spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy písemně bez udání důvodu do 14 dnů od uzavření smlouvy, resp. ode dne převzetí zboží kupujícím (§ 1829 odst. 1, písm a) NOZ). Kupující spotřebitel může toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že písemné odstoupení od smlouvy zašle prodávajícímu dopisem na adresu jeho sídla. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy tvoří přílohu těchto Obchodních podmínek. V případě, že zboží bylo již kupujícímu spotřebiteli dodáno a nebylo vráceno nepoškozeno, na základě výzvy či iniciativy prodávajícího, v původním obalu bez známek užívání, včetně veškerého příslušenství, záručními listy a návody k použití, je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím spotřebiteli vrácení bezdůvodného obohacení za dodané zboží.  

b) Vypořádání prodávajícího a kupujícího spotřebitele po odstoupení od smlouvy spočívá v tom, že smluvní strany si vrátí vzájemně poskytnutá plnění. Kupní cena je vrácena prodávajícím kupujícímu spotřebiteli buď při vrácení zboží na prodejně, nebo dle dohody při vrácení zboží prostřednictvím přepravce. V případě poškození zboží v době jeho držení kupujícím spotřebitelem, či bude-li zboží nekompletní, bude po spotřebiteli nárokovat bezdůvodné obohacení ve smyslu § 2991 a následujících NOZ.

c) Kupující spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že se prodávající dostane do prodlení s plněním a svůj závazek nesplní ani v dodatečné lhůtě dohodnuté s kupujícím spotřebitelem. Odstoupení musí být písemné a doručené prodávajícímu. Odstoupení se může týkat i jednotlivého plnění.

d) Kupující spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy v případech uvedených v ustanovení § 1837 NOZ a § 1840 NOZ.

2. Odstoupení od smlouvy kupujícím podnikatelem:

a) Prodlení prodávajícího s dodáním zboží se považuje za nepodstatné porušení smlouvy. V případě, že prodávající nedodá zboží ani v novém termínu dohodnutém s kupujícím podnikatelem, je kupující podnikatel oprávněn od smlouvy odstoupit, kdy toto odstoupení musí být písemné a musí být doručeno prodávajícímu.

b) Kupující podnikatel není oprávněn odstoupit od smlouvy v důsledku prodlení prodávajícího, pokud mu byla doručena zpráva o tom, že plnění z uzavřené kupní smlouvy již bylo odesláno na adresu kupujícího podnikatele.

c) Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v důsledku opakovaného neposkytnutí součinnosti kupujícího podnikatele při doručování zboží, kdy v tomto případě není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody.

3. Odstoupení od smlouvy prodávajícím:

a) V případě, že prodávající po potvrzení objednávky zjistí věrohodným způsobem skutečnosti zakládající důvodné obavy o tom, že nabízené zboží nesplňuje zákonné podmínky pro volný prodej na trhu nebo nesplňuje podmínky bezpečnosti, či zboží, které má prodávající k dispozici začne vykazovat závady a poruchy nezaviněné prodávajícím, kdy prodávající nebude schopen zajistit dodání zboží v minimálně běžné kvalitě, informuje o této skutečnosti neprodleně kupujícího a navrhne dodání jiného zboží, které zákonné podmínky splňuje a svými vlastnostmi by mohlo vyhovovat kupujícímu s uvedením lhůty, do které má kupující návrh akceptovat. Pokud se kupující v požadované lhůtě vyjádří odmítavě nebo vůbec, má prodávající právo od smlouvy odstoupit, což sdělí kupujícímu písemnou formou. V případě, že prodávající nemá k dispozici alternativní zboží, které může kupujícímu nabídnout, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit. 

b) Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v důsledku zásahu vyšší moci, která mu nepřiměřeným způsobem ztíží, či dokonce znemožní řádné plnění kupujícímu – vyšší moc. Za vyšší moc lze považovat občanskou válku, válku, živelnou pohromu a jiné. Události tohoto druhu osvobozují prodávajícího po dobu jejich trvání od povinnosti dodat zboží dle uzavřené smlouvy. Po opětovném nastolení normálních poměrů je prodávající oprávněn po dohodě s kupujícím smluvené množství dodat později, smlouvu dohodou zrušit nebo od ní odstoupit.

c) Pokud je překážka vyšší moci na straně kupujícího, postupuje se přiměřeně podle odstavce 3 bodu b) těchto Obchodních podmínek.
d) Trvá-li překážka vyšší moci déle než 4 týdny, jsou jak prodávající, tak i kupující oprávněni odstoupit od smlouvy, pokud ještě nebyla uskutečněna dodávka.

IX. Zrušení smlouvy dohodou

1. Prodávající je oprávněn na základě žádosti kupujícího uzavřít dohodu o zrušení kupní smlouvy dohodou za podmínek v této dohodě ujednaných. Základní podmínkou pro takovouto dohodu je skutečnost, že kupující vrátí prodávajícímu již dodané zboží, nepoškozené, neopotřebované, kompletní včetně příslušenství, se záručním listem, návody k obsluze, v originálním nepoškozeném obalu a jedná se o zboží, které má v okamžiku návrhu na zrušení smlouvy prodávající dále v sortimentu svého zboží.

2. Ohledně zboží upraveného dle přání prodávajícího, zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení či zastarání nelze takovou dohodu uzavřít.

3. Dohoda o zrušení kupní smlouvy musí mít písemnou formu a lze ji uzavřít jedině spolu s předáním zboží prodávajícímu.

X. Práva z vadného plnění

Prodávající odpovídá kupujícímu za vady věci v souladu s příslušnými ustanoveními NOZ a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

XI. Reklamace, stížnosti

1. Všechny ústní a písemné údaje o vlastnostech a možností použití dodávaného zboží jsou sdělovány podle nejlepšího vědomí prodávajícího. Představují však pouze jeho hodnoty zkušeností a informací, které prodávající sám získal od výrobce či svého dodavatele.

2. Přesný postup reklamací a postup při jejich vyřizování řeší reklamační řád prodávajícího, který je uveden na jeho webových stránkách www.nilfisk-zapad.cz (E-shop).

3. Stížnosti, připomínky jakož i reklamace kupujících, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím, vyřizuje prodávající v souladu s platnými předpisy, kdy stížnosti a připomínky může zákazník uplatnit v prodejně prodávajícího nebo použít linku 800 222 212 či e-mailovou adresu reklamace@nilfisk-zapad.cz.

4. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací zboží, bude tato stížnost vyřízena jako reklamace v souladu s reklamačním řádem, těmito Obchodními podmínkami a platnými právními předpisy.

XII. Přechod nebezpečí

1. Přechod nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího spotřebitele okamžikem převzetí zboží, a to buď v prodejně, nebo od přepravce. Tímto není dotčeno právo kupujícího spotřebitele uplatňovat rozpor s kupní smlouvou (viz reklamační řád společnosti Centrum integrovaných služeb, spol. s r. o.)

2. Přechod nebezpečí škody na kupujícího podnikatele přechází okamžikem převzetí zboží v prodejně nebo od přepravce, či okamžikem, kdy se kupující podnikatel dostane do prodlení s převzetím zboží od prodávajícího.

XIII. Výhrada vlastnictví

Dodávané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího (viz § 2132 NOZ).

XIV. Závěrečná ustanovení

1. V případě doručování písemností mezi účastníky se za doručovací adresu považují sídlo prodávajícího a adresa kupujícího uvedená v objednávce.

2. Platné Obchodní podmínky jsou k dispozici na prodejně prodávajícího, na jeho internetových stránkách a každý kupující je při koupi zboží na tyto upozorněn a s těmito má možnost se seznámit.

3. Prodávající je oprávněn Obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platných právních úprav a v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí. 

4. Přílohu a nedílnou součást těchto Obchodních podmínek tvoří Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy kupujícím spotřebitelem dle nařízení vlády č. 363/2013 Sb.

5. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti dne 1. 10. 2017.

 

Příloha Informací ke smlouvám uzavíraným distančním způsobem a smluv uzavíraných mimo obchodní prostory firmy Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o. z roku 2017

b) VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY PRO SPOTŘEBITELE DLE NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 363/2013 Sb.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

 1. Účel

Účelem tohoto reklamačního řádu je stanovit pravidla jednání a s tím spojená práva a povinnosti společností Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o., se sídlem Purkyňova 224, Příbram III, PSČ: 261 01, IČ: 616 812 96, tel.: 800 222 212, e-mail: reklamace@nilfisk-zapad.cz, dále jen „prodávající“, na straně jedné a kupujícími na straně druhé, v reklamačním řízení. Tento reklamační řád je k dispozici na internetových stránkách prodávajícího (www.nilfisk-zapad.cz) nebo v písemné formě v provozovně prodávajícího.

 

 1. Rozsah platnosti

Ustanovení tohoto reklamačního řádu se vztahují na řešení reklamací kupujících za dodané výrobky a služby prodávajícím dle bodu 10 tohoto reklamačního řádu.

 

 

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti mezi prodávajícím  na straně jedné a kupujícími na straně druhé. Právní úprava uplatnění práv odpovědnosti za vady je obsažena zejména v občanském zákoníku  č. 89/2012 Sb., dále jen NOZ.

1.2. Tento reklamační řád upravuje rozdílně práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako tzv. slabší strana (dále jen „kupující spotřebitel“) a rozdílně práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako kupující podnikatelé (dále jen „kupující podnikatel“)

1.3. Podle ustanovení § 419 NOZ je kupující spotřebitel každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná. Smlouvy podle těchto Obchodních podmínek mohou být zejména smlouva kupní a smlouva o dílo.    

1.4. Podle ustanovení § 420 a násl. NOZ je kupující podnikatel (každá osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

1.5. Pokud tento reklamační řád upravuje některá práva a povinnosti společně a shodně pro kupujícího spotřebitele i kupujícího podnikatele, jsou kupující podnikatel I kupující spotřebitel shodně označováni jako „kupující“.

 

2. Záruční doba a její podmínky

2.1 Zárukou za jakost se prodávající zavazuje (§ 2113 NOZ), že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo, že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení  záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu, v reklamě nebo v prohlášení o záruce (záruční list). Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást.

2.2. Prodávající prohlašuje, že smlouva vychází ze záruční doby, která je vyznačena výrobcem na obalu jako doba použitelnosti. Určují-li smlouva a prohlášení o záruce různé záruční doby platí doba z nich nejdelší. Pokud ujednají strany jinou záruční dobu než, která je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost ujednání stran (§ 2114 NOZ).

2.3. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu. Byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží ode dne dojití do místa určení. Má-li uvést koupenou věc do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost (§ 2115 NOZ).

2.4. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající ( § 2116 NOZ).     

2.5. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. (§ 2165 odst. 1 NOZ).

2.6. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojeném k věci, v reklamě nebo v prohlášení o záruce (záruční list), v souladu s jinými právními předpisy, uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce na jakost uvedené výše (§ 2165 odst.2 NOZ). 

2.7. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění. Prodávající má povinnosti nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti (§ 2166 odst.1).

2.8. Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi vážou nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení. Nebrání-li tomu povaha věci lze potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahující uvedené údaje (§ 2166 odst. 2 a 3).    

2.9. Ujednají-li prodávající a kupující zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění, nepřihlíží se k takovému ujednání. To neplatí pokud strany zkrátily tuto dobu na polovinu zákonné doby při koupi již používaného spotřebního zboží a to v případě, pokud by si strany sjednaly dobu kratší (§ 2168 NOZ). 

2.10. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že věc byla vadná při převzetí (§ 2161 odst. 2 NOZ).

2.11. Na vady spotřebního zboží se nevztahuje záruka v těchto případech (§ 2167 NOZ) :

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím,

d) vyplývá-li to z povahy věci.

2.12. Záruku nemůže kupující spotřebitel nebo kupující podnikatel uplatnit zcela nebo zčásti v následujících případech:

 • vypršením záruční lhůty,
 • při použití zboží v podmínkách neodpovídajícím podmínkám uvedeným v dokumentaci (vč. originálního obalu),
 • při nešetrném, nadměrném a násilném zacházení, neodborné manipulaci a neodborném ošetřování ze strany kupujícího,
 • mechanického poškození, neodborné instalace, neodborného zacházení či obsluhy, zanedbání předepsané údržby nebo běžné péče,
 • poškození způsobená zapojením do rozvodné el. sítě neodpovídající příslušným normám,
 • neodbornou obsluhou, nedodržováním návodu k obsluze a nedostatečnou údržbou,
 • používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry prostředí, pro které jsou určeny, nebo jiným parametrům stanoveným výrobcem,
 • zboží bylo poškozeno přírodními živly,
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci

 

3. Uplatnění reklamace

Reklamaci uplatňuje kupující vůči prodávajícímu prokazatelným způsobem buď písemně, e-mailem,  telefonicky nebo ústně v sídle prodávajícího a doloží ji potřebnými doklady s jasně vyjádřeným požadavkem, jak má prodávající reklamaci vyřídit v souladu s tímto reklamačním řádem, smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.   

 

4. Uplatnění reklamace kupujícím spotřebitelem

4.1. Pokud kupující spotřebitel zjistí poškození dodaného zboží, jakýkoliv rozdíl mezi záručním a dodacím listem, daňovým dokladem nebo fakturou, na které je uvedeno, že slouží zároveň jako dodací a záruční list a skutečně dodaným zbožím (v druhu, množství nebo sériovém čísle), nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list se sériovými čísly výrobků nebo fakturu, na které je uvedeno, že slouží zároveň jako dodací a záruční list, důrazně doporučujeme ihned (nejlépe do 24 hodin) prokazatelným způsobem kontaktovat prodávajícího k odstranění těchto vad.   

4.2. Při reklamaci vady výrobku kupujícím spotřebitelem doporučuje prodávající pro urychlení a zjednodušení reklamačního řízení předložit řádně vyplněný záruční a dodací list nebo fakturu, na které je uvedeno, že slouží zároveň jako dodací a záruční list. Pokud výrobce přikládá k výrobku svůj záruční list, doporučujeme současné předložení originálního záručního listu výrobce. Pokud není zboží osobně odebráno v prodejně, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá kupující od dopravce.

 

5. Uplatnění reklamace kupujícím podnikatelem

Kupující podnikatel je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po převzetí zboží, nejpozději však do 24 hodin od převzetí s výjimkou případů, kdy zboží bylo předvedeno na prodejně. Pokud kupující podnikatel zjistí poškození zboží, jakýkoliv rozdíl mezi záručním a dodacím listem, daňovým dokladem nebo fakturou, na které je uvedeno, že slouží zároveň jako dodací a záruční list a skutečně dodaným zbožím (v druhu, množství nebo sériovém čísle), nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list se sériovými čísly výrobků, je povinen ihned (nejpozději do 24 hodin) prokazatelným způsobem tuto skutečnost oznámit prodávajícímu. Pokud tak neučiní, nebude na jeho pozdější reklamaci brán zřetel.

 

6. Postup při vyřizování reklamace – kupující spotřebitel 

6.1. Kupující spotřebitel uplatňuje práva z vadného plnění dle ustanovení § 2165 NOZ a násl. 

6.2. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího nebo u jiného podnikatele, pokud je tak uvedeno v potvrzení (viz bod 2.7.), které může být označeno jako záruční list. Kupující spotřebitel uplatňuje reklamaci na adresu prodávajícího – Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o., se sídlem Purkyňova 224, Příbram III, PSČ: 261 01, IČ: 616 812 96, či v jeho provozovně v Plzni, Vltavínová 3, 32600 Plzeň Černice, tel.: 371 650 659, e-mail: reklamace@nilfisk-zapad.cz.

6.3. Kupující spotřebitel doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu prodávajícího, přičemž reklamované zboží musí být doručeno prodávajícímu kompletní včetně příslušenství, v původním obalu a musí být k němu předloženy veškeré průvodní doklady, tj. záruční list, dodací list nebo faktura, pokud tato slouží zároveň jako dodací a záruční list.

6.4. Prodávající posoudí reklamovanou vadu a rozhodne o důvodnosti reklamace, pokud je to možné, ihned. O uplatnění reklamace sepíše prodávající reklamační protokol, ve kterém uvede popis reklamované vady, způsob a termín vyřízení reklamace. V případě, že posoudí reklamaci jako nedůvodnou, uvede tuto skutečnost v reklamačním protokolu (zamítnutá reklamace).

6.5. V případě, že při posouzení reklamované vady zjistí prodávající že reklamace není důvodná, sdělí tuto skutečnost kupujícímu spotřebiteli bez zbytečného odkladu, vždy nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace.

6.6. Třicetidenní lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem následujícím po uplatnění reklamace kupujícím. Lhůta určená podle dní počíná dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její počátek. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

6.7. Vady odstranitelné

Jde-li o vadu odstranitelnou, má kupující spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Není-li to v případě vady u reklamovaného zboží, která je jinak odstranitelná, vzhledem k její povaze neúměrné, má kupující spotřebitel právo na výměnu zboží či týká-li se taková vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu nebo může od smlouvy odstoupit (§ 2169, odst. 1 NOZ).

6.8. Výměna věci

6.8.1. Právo na výměnu zboží má kupující v případě, že se jedná o vady odstranitelné, ale pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vyskytujících se vad nemůže kupující zboží řádně užívat. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. Kupující spotřebitel má v případě výskytu většího množství odstranitelných vad právo na odstoupení od smlouvy nebo výměnu věci. Výběr záleží na kupujícím spotřebiteli.

6.8.2. Po dohodě s kupujícím spotřebitelem je možná (za předpokladu, že reklamované zboží určitého výrobce se již nevyrábí nebo je dlouhodobě nedostupné) i výměna za zboží jiného výrobce než reklamované zboží, které má identické nebo lepší parametry než reklamované zboží a plní stejnou funkci se stejnými či lepšími parametry.

6.8.3. V případě, že není možné zboží vyměnit, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.

6.9. Vady neodstranitelné

6.9.1. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání užívání zboží jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží za nové nebo může od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebrání užívání zboží a kupující nepožaduje jeho výměnu, má právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

6.9.2. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena do 30 kalendářních dnů, pokud nebude s kupujícím spotřebitelem dohodnuta lhůta delší. Po vyřízení reklamace dostane kupující jedno vyhotovení reklamačního protokolu, ve kterém bude uvedeno, jakým způsobem byla reklamace vyřízena. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou zboží, obsahuje protokol nové sériové číslo vyměněného zboží. Další případné reklamace vyměněného zboží bude kupující spotřebitel uplatňovat na základě tohoto reklamačního protokolu, který nahrazuje záruční a dodací list.

6.9.3. Kupující spotřebitel má v případě výskytu neodstranitelné vady, která brání užívání zboží jako zboží bez vady, právo na odstoupení od smlouvy nebo výměnu věci. Výběr záleží na spotřebiteli.

 

7. Postup při uplatnění a vyřizování reklamace – kupující podnikatel

7.1. Kupující podnikatel uplatňuje práva z odpovědnosti za vady  u prodávajícího.

7.2. Kupující podnikatel uplatňuje reklamaci na adresu prodávajícího uvedenou v bodě 6.2. tohoto reklamačního řádu.

7.3. Kupující podnikatel doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu prodávajícího, přičemž reklamované zboží musí být doručeno prodávajícímu kompletní včetně příslušenství, v původním obalu a musí být k němu předloženy veškeré průvodní doklady, tj. záruční list, dodací list nebo faktura, pokud tato slouží zároveň jako dodací a záruční list.

7.4. Na základě požadavku kupujícího podnikatele lze reklamaci vyřídit v jeho sídle, provozovně či v místě používání (např. stroje). V takovém případě hradí kupující podnikatel dopravní náklady prodávajícího.

7.5. Prodávající posoudí reklamovanou vadu a rozhodne o důvodnosti reklamace, pokud je to možné, ihned. O uplatnění reklamace sepíše prodávající reklamační protokol, ve kterém uvede popis reklamované vady, způsob a termín vyřízení reklamace. V případě, že posoudí reklamaci jako nedůvodnou, uvede tuto skutečnost v reklamačním protokolu (zamítnutá reklamace).

7.6. V případě, že při posouzení reklamované vady zjistí prodávající že reklamace není důvodná, sdělí tuto skutečnost kupujícímu bez zbytečného odkladu vždy nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace.

7.7. Třicetidenní lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem následujícím po uplatnění reklamace kupujícím. Lhůta určená podle dní počíná dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její počátek. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

7.8. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy ( § 2106 NOZ) může kupující požadovat:

7.8.1. požadovat výměnu zboží, dodání chybějícího zboží, dožadovat se odstranění právních vad

7.8.2. požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže jsou vady opravitelné

7.8.3. požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny

7.8.4. právo odstoupit od smlouvy.

7.8.5. Volba mezi nároky uvedenými shora náleží kupujícímu podnikateli, jen jestliže ji oznámí prodávajícímu ve včas zaslaném oznámení vad nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení. Uplatněný nárok nemůže kupující podnikatel měnit bez souhlasu prodávajícího. Jestliže se však ukáže, že vady zboží jsou neopravitelné nebo že s jejich opravou by byly spojeny nepřiměřené náklady, může kupující podnikatel  požadovat dodání náhradního zboží, požádá-li o to prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy mu prodávající oznámil tuto skutečnost. Neodstraní-li prodávající vady zboží v přiměřené dodatečné lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může kupující podnikatel požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy. Nezvolí-li kupující podnikatel své právo včas má práva podle § 2107 NOZ.

7.9. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy (§ 2107 NOZ) může kupující požadovat:

7.9.1. odstranění vady zboží, tj. i  dodání chybějícího zboží

7.9.2. přiměřenou slevu z kupní ceny

7.9.3. Za nepodstatné porušení smlouvy se považují odstranitelné vady zboží, právní vady zboží, větší množství vad, které nebrání řádnému užívání zboží, opakující se vady nebo další vady (vady v množství, barvě, chybějící doklady, atd.).

7.9.4. Přiměřená lhůta pro odstranění vad opravou činí 30 kalendářních dnů, v odůvodněných případech může být přiměřená lhůta stanovena odlišně, kdy prodávající stanoví lhůtu, ve které vady zboží odstraní.

7.9.5. Jestliže kupující podnikatel bez zbytečného odkladu po oznámení lhůty nesdělí prodávajícímu svůj nesouhlas, má se za to, že lhůta sdělená prodávajícím je lhůtou dohodnutou.

7.9.6. Neodstraní-li prodávající vady ve lhůtě stanovené dle předchozího odstavce, může kupující podnikatel požadovat slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit. Odstoupit od smlouvy může kupující pouze v případě, že na svůj úmysl upozorní prodávajícího při stanovení lhůty pro odstranění vady nebo v přiměřené lhůtě před odstoupením od smlouvy. Takto provedenou volbu nemůže kupující podnikatel bez souhlasu prodávajícího měnit. Zboží musí být vráceno nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu a s veškerým příslušenstvím včetně přiložených záručních listů a návodů.

7.9.7. Kupující podnikatel nemůže odstoupit od smlouvy, jestliže vady včas neoznámil prodávajícímu.

7.9.8. Kupující podnikatel nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže–li věc vrátit v tom stavu, jakém ji obdržel. To neplatí v případech uvedených v § 2110 písm. a) až d) NOZ.

7.9.9. Pokud došlo ke snížení hodnoty vráceného zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je kupující podnikatel povinen chybějící hodnotu nahradit v penězích. V praxi se tak děje formou započtení hodnoty opotřebení či spotřebování zboží na vrácenou kupní cenu. Kupní cena je kupujícímu vyplacena v částce snížené o hodnotu opotřebení či spotřebování zboží. Hodnotu opotřebení či spotřebování určuje prodávající v závislosti na výši opotřebování či spotřebování vráceného zboží.

7.9.10. Pokud bylo zboží kupujícímu zasíláno prostřednictvím přepravce, nemá kupující podnikatel právo na náhradu nákladů na přepravu.

 

8. Reklamace zboží poškozeného přepravou

8.1. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží od přepravce, které je zjevně poškozeno, nebo je zjevně poškozen značným způsobem přepravní obal, který vyvolává důvodnou domněnku, že zboží uvnitř je poškozeno (platí i pro případy, kdy je na kartonu vidět, že byl vystaven působení počasí nebo vody). Kupující je proto povinen věnovat kontrole stavu zásilky zvýšenou pozornost, konkrétně povrchu kartonu, ochranné pásce a jakýmkoliv, i třeba drobným porušením a trhlinám, zvláště pokud bude karton protržený nebo budou zdeformované rohy, je to signál, že zboží nebude zřejmě v pořádku. Kupující je povinen v případě zjevného vnějšího poškození zásilky sepsat s doručovatelem zápis o škodě, jinak nebude na pozdější reklamaci brán zřetel. Přepravce je povinen s kupujícím sepsat protokol o poškození zásilky. Na jeho základě potom v případě poškození obsahu balíku přepravce vyřídí reklamaci.

8.2. Reklamační řád přepravních společností lze nalézt na následujících internetových adresách:

8.2.1. pokud kupující zvolil způsob dodání přes ČP http://www.ceskaposta.cz/rady-a-navody/zasady-pro-dodavani-zasilek-a-poukazanych-peneznich-castek

8.2.2. pokud kupující zvolil způsob dodání přes DPD - http://public.dpd.cz/ocm/, pokud PPL – http://www.ppl.cz/main2.aspx?cls=reklamace.

8.3. V případě, že kupující po otevření balíku zjistí fyzické poškození zboží, které může být poškozeno působením dopravy, je třeba tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu nejpozději do 24h, prodávajícímu, který bude kupujícího informovat o dalším postupu.

8.4. Při dodání poškozeného zboží má kupující nárok na dodání nového zboží nebo může odstoupit od smlouvy z důvodu, že nemá již oprávněný zájem na pozdějším dodání zboží. Své rozhodnutí je povinen sdělit prodávajícímu současně s oznámením o dodání poškozeného zboží.

 

9. Účtování skladného

9.2. O ukončení opravy bude kupující vždy prokazatelně informován oznámením zaslaným některým z komunikačních prostředků.

9.1. Pokud si kupující nevyzvedne vyřízenou reklamaci do 30 dnů od obdržení oznámení o ukončení opravy, bude mu účtováno skladné ve výši 50,- Kč za každý započatý den od ukončení reklamace po její převzetí kupujícím.

9.3. Pokud si kupující však zboží nevyzvedne do doby, kdy výše skladného převýší cenu reklamovaného zboží prodávající odstoupí od smlouvy. Prodávající má v takovém případě právo hodnotu zboží nebo služby jednostranně započíst  na úhradu skladného..

 

10. Účinnost reklamačního řádu

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 01.10.2017, a to i pro výrobky a služby dodané a poskytnuté přede dnem nabytí jeho účinnosti, pokud byly reklamovány po nabytí jeho účinnosti.